Η υπηρεσία Oxygen Payments για χρέωση καρτών

12/02/2024

Oxygen Pelatologio - Blog
12/02/2024

Με την Oxygen, μπορείτε να διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας και να πληρώνεστε μέσα από την ίδια πλατφόρμα. Τα Oxygen Payments αποτελούν μία πολύ χρήσιμη επιλογή για τους περισσότερους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής με κάρτα, ο οποίος συμμορφώνεται πλήρως με την νομοθεσία σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για αποδοχή πληρωμών με κάρτα.

Τι είναι τα εικονικά POS (Virtual POS);

Τα Oxygen Payments λειτουργούν ως Virtual POS και είναι κατάλληλα για χρέωση καρτών. Μπορείτε μέσω των Payment links να δέχεστε πληρωμές εξ αποστάσεως από τους πελάτες σας, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο κατάστημά ή στο γραφείο σας.

Με τα Oxygen Payments, δίνετε ακόμη την δυνατότητα στους πελάτες σας να σκανάρουν το QR Code που εμφανίζεται στην οθόνη σας, και να πραγματοποιούν πληρωμές καταχωρώντας τα στοιχεία της κάρτας τους ή εξοφλώντας μέσω GooglePay/ApplePay real-time. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Oxygen Pelatologio και να ακολουθήσετε την διαδικασία ενεργοποίησής τους.

Τι προβλέπεται από την νομοθεσία;

Με τον Ν.4446/2016 (όπως έχει κωδικοποιηθεί με τον Ν.5073/2023) ορίζονται στα άρθρα 62 έως 67 τα μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Στο άρθρο 62 περ.γ' ορίζεται ότι:

γ. «δικαιούχος πληρωμής», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, σύμφωνα με την περίπτωση 13 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751.

Επίσης στην περίπτωση δ' του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι:

δ. «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» οι επιχειρήσεις που δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών και οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες έξι κατηγορίες:
(α) πιστωτικά ιδρύματα,
(β) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος,
(γ) γραφεία ταχυδρομικών επιταγών,
(δ) ιδρύματα πληρωμών,
(ε) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικές ή άλλες δημόσιες αρχές, (στ) το Ελληνικό Δημόσιο ή τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δημόσιες αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3862/2010.


Στο ίδιο άρθρο, περίπτωση ιε' ορίζεται ότι

ιε. «μέσο πληρωμής με κάρτα» νοείται οποιοδήποτε μέσο πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης), κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης τεχνολογικής συσκευής που περιλαμβάνει την κατάλληλη εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στον πληρωτή να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη), η οποία δεν αποτελεί μεταφορά πίστωσης ή άμεση χρέωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012.

Σχετική είναι και η περίπτωση ιστ' του ίδιου άρθρου:

ιστ. «εφαρμογή πληρωμών» νοείται λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή ή αντίστοιχο, το οποίο χρησιμοποιείται σε μια συσκευή παρέχοντας τη δυνατότητα της κίνησης πράξεων πληρωμής με κάρτα και επιτρέποντας στον πληρωτή να εκδίδει εντολές πληρωμών.

Επιπλέον στην περίπτωση ιζ' αναφέρεται ότι

ιζ. «τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα» στις οποίες κινείται η πράξη πληρωμής, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες συσκευές, μεθόδους και Εφαρμογές Πληρωμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ΄ αποστάσεως).

Το άρθρο 65 παράγραφος 2 του ίδιου νόμου αναφέρει ότι:

2. Για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο Ν. 3862/2010 (A΄ 113). Για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και μετρητά, καθώς και την είσπραξη για λογαριασμό τρίτου εν γένει, οι δικαιούχοι πληρωμής απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή Αντιπροσώπους αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στην οικεία ισχύουσα νομοθεσία.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 45231/2017 ΚΥΑ (όπως έχει κωδικοποιηθεί μέχρι σήμερα) η οποία δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 ορίζει ότι:

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ΄ του άρθρου 62 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240) αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα πληρωμών και μέσα πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως την υπηρεσία I.R.I.S. online payments, κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν πληρωτές της περ. β΄ του άρθρου 62 του Ν. 4446/2016 οι οποίοι ενεργούν ως καταναλωτές για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, εφόσον:
α) Παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές ή
β) λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)


Τέλος στην με Αρ.Πρωτ. 83942/2017 απόφαση ορίζεται ότι:

Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ΄ αποστάσεως). Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας ο πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-banking).

Με βάση όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η Oxygen συμμορφώνεται πλήρως με την νομοθεσία σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για αποδοχή πληρωμών με κάρτα.

 


Δωρεάν δοκιμή & εγγραφή για 30 ημέρες
 

Μάθε περισσότερα για όλες τις υπηρεσίες του Oxygen Pelatologio.