Προθεσμίες myDATA και ΦΗΜ - Τι αλλάζει στη διαβίβαση των παραστατικών το 2024

06/10/2023

Oxygen Pelatologio - Blog
06/10/2023

Νέοι χρόνοι διαβίβασης των παραστατικών, ήρθαν με τον ερχομό του 2024, και η λύση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής τιμολόγησης, λύνει το πρόβλημα έγκαιρης διαβίβασης. Το Oxygen Pelatologio, είναι Αδειοδοτημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ και μέσω των υπηρεσιών παρόχου, τα παραστατικά μπορούν να διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα του myDATA.

Ακόμη, με βάση τις νέες διατάξεις, θα είναι υποχρεωτική η ύπαρξη QR Code σε όλα τα παραστατικά που εκδίδονται μέσα από οποιοδήποτε σύστημα ERP. Μέσα από την πλατφόρμα της Oxygen, το QR Code θα εμφανίζεται αυτόματα πάνω στα παραστικά, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από την πλευρά σας.

Από την αρχή του 2024, τροποποιήθηκαν οι χρόνοι διαβίβασης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA ενώ είχαν ήδη τροποποιηθεί το 2023 με την εγκύκλιο Α.1090/2022. 

Με τις νέες τροποποιήσεις στους χρόνους διαβίβασης, για τις συναλλαγές Χονδρικής/εκδιδόμενα παραστατικά εσόδων (που διαβιβάζει ο εκδότης), από πάροχο υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, αλλά και μέσω ERP (προσωπικοί κωδικοί myData) θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, όσον αφορά τις συναλλαγές λιανικής, από πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο, και από την 01.01.2024 θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο και από ERP όπου μέχρι στιγμής γίνεται μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.
 

Πιο αναλυτικά, ακολουθεί πίνακας με τους χρόνους διαβίβασης χονδρικής που θα μπουν σε ισχύ από 01.01.2024:

Χονδρικές συναλλαγές

Συναλλαγές Κανάλια διαβίβασης Χρόνος διαβίβασης 2024
 • Χονδρικές συναλλαγές/εκδιδόμενα παραστατικά εσόδων (Διαβιβάζει ο εκδότης)
 • Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio)
 • Πραγματικός χρόνος
 • Εμπορικό/λογιστικό, ERP
 • Πραγματικός χρόνος
 • Ειδική φόρμα καταχώρισης για όσες οντότητες έχουν το δικαίωμα χρήσης
 • Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
 • Έσοδα που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά λογιστική εγγραφή καθώς και επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις
 • Εμπορικό / λογιστικό, ERP    
 • Διαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.
 • Ειδική φόρμα καταχώρησης
 • Παράληψη διαβίβασης
 • Διαβίβαση από τον λήπτη στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον ΕΚΔΟΤΗ
 • Εμπορικό / λογιστικό, ERP    
 • Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο)
 • Ειδική φόρμα καταχώρησης
 • Αποκλίσεις
  Διαβίβαση αποκλίσεων από λήπτη
 • Εμπορικό / λογιστικό, ERP  
 • Ειδική φόρμα καταχώρησης
 • Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει σχετική επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο)

 

Λιανικές συναλλαγές

Συναλλαγές Κανάλια διαβίβασης Χρόνος διαβίβασης 2024
 • Λιανικές
 • Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
 • Πραγματικός χρόνος
 • Λιανικές συναλλαγές για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με esend Α.1171/2021
 • ΦΗΜ - esend
 • Σύνοψη Σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε (esend)
 • Χαρακτηρισμός: Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται έως την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ
 • Λιανικές συναλλαγές από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014)
 • Εμπορικό /λογιστικό, ERP
 • Πραγματικός χρόνος
 • Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio)
 • Πραγματικός χρόνος
 • Ειδική φόρμα καταχώρησης
 • Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο 
 • Αποκλίσεις λιανικών  
 • Εμπορικό /λογιστικό, ERP
 • Διαβιβάζονται  μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
 • Ειδική φόρμα καταχώρησης

 

Χρόνοι διαβίβασης συναλλαγών 2024

Συναλλαγές Κανάλια διαβίβασης Χρόνος διαβίβασης Διάταξη της A.1138/2020

Χονδρικές συναλλαγές / εκδιδόμενα παραστατικά εσόδων [Διαβιβάζει ο εκδότης]

➤ Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
➤ Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio)
Πραγματικός χρόνος (άρθρο 5 παρ. 1α)
➤ Εμπορικό  ERP Πραγματικός χρόνος (άρθρο 5 παρ. 1β)
➤ Ειδική φόρμα καταχώρησης  Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο (άρθρο 5 παρ. 1γ)

Έσοδα που δεν αφορούν έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά λογιστική εγγραφή καθώς και επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις

➤ Εμπορικό /λογιστικό, ERP

Διαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.

(άρθρο 5 παρ. 1γ εδάφια 3 και 4)

➤ Ειδική φόρμα καταχώρησης

Λοιπές συναλλαγές  που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA (Σύνοψη και χαρακτηρισμός)

Συναλλαγές Λεπτομέρειες Χρόνος διαβίβασης Διάταξη A.1138/2020
Β1 (μη αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής/Αλλοδαπής) Παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών, για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης όπου δεν περιέχονται τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης ως λήπτριας (παραστατικά από 13.1 έως 13.31).
13 Λήψη παραστατικών λιανικής :
Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής (13.1)  

Έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α. (μήνας ή τρίμηνο) [Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.]

Παρ. 3 άρθρου 5 - παρ. 3α άρθρου 6

Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής (13.2)
Κοινόχρηστα (13.3)
Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) (13.30) (π.χ. ΕΝΦΙΑ, παράβολα κλπ.)
Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής (13.31)
Β2 (Αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής/Αλλοδαπής) Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης της Επιχείρησης ως λήπτη με εκδότη,
14 Παραστατικά Λήψης Χονδρικής Εξαιρούμενων Οντοτήτων ημεδαπής / αλλοδαπής :
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις (14.1)  

Έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α. (μήνας ή τρίμηνο) [Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.]

Παρ. 3 άρθρου 5 - παρ. 3α άρθρου 6

Αποκτήσεις τρίτων χωρών (εισαγωγές) (14.2)
Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών (14.3)
Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών (14.4)
ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (14.5)
Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) (14.30)
Συμβόλαιο - Έξοδο (15.1)
Ενοίκια - Έξοδο (16.1) Ο Τύπος Παραστατικού 16.1. Ενοίκιο – Έξοδο  χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ιδιώτης (μη υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων) και ο Λήπτης είναι Επιχείρηση.
  Χρόνος διαβίβασης Διάταξη A.1138/2020
Εγγραφές μισθοδοσίας (17.1) Διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου Παρ.4 άρθρο 5 - παρ. 3β άρθρου 6
Αποσβέσεις (17.2) Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Παρ. 3γ άρθρου 6

 

Εγγραφές τακτοποίησης

  Κανάλι διαβίβασης Χρόνος διαβίβασης Διάταξη A.1138/2020
Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων
Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων λογιστική βάση (17.5)
Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων φορολογική βάση (17.6)
➤ Εμπορικό /λογιστικό, ERP
➤ Ειδική φόρμα καταχώρησης
Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 5 παρ. 4)

 

Έξοδα που χαρακτηρίζονται στην πλατφόρμα myDATA 

  Χρόνος χαρακτηρισμού Διάταξη A.1138/2020

Για τις συναλλαγές που αφορούν σε χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που λαμβάνει η οντότητα από υπόχρεες οντότητες ημεδαπής
(Παραστατικά Α1-Α2)

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

παρ. 3α άρθρου 6

 

Απώλεια διασύνδεσης

  Κανάλι διαβίβασης Χρόνος διαβίβασης Διάταξη A.1138/2020

Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης»

➤ Είτε από το κανάλι που εκδόθηκαν και δεν διαβιβάσθηκαν επιτυχώς
➤ Είτε από εμπορικό /λογιστικό, ERP
➤ Είτε από ειδική φόρμα καταχώρησης

Τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός μιας (1) ημέρας από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους

(άρθρο 5 παρ. 6)

 

Πρόστιμα εκπρόθεσμης διαβίβασης

Παράβαση Εκπρόθεσμη διαβίβαση
 • Μη διαβίβαση συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων,
 • Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.
 • Μη διαβίβαση εγγραφών μισθοδοσίας αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος
  ή
  δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος
 • Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.
 • αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης
 • Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.

 

Πρόστιμα μη διαβίβασης

  Παράβαση Πρόστιμο μη διαβίβασης  Περιορισμός
 • Παράβαση μη διαβίβασης σύνοψης εσόδου
  Μη διαβίβαση συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων.
 • Πρόστιμο ίσο με το 10% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου,
 • <250 ευρώ σε ημερήσια βάση
 • Μη διαβίβαση εγγραφών μισθοδοσίας αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος
  ή
  Παράβαση μη διαβίβασης χαρακτηρισμού εσόδου
  δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος
 • 250 € ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • 250 € ανά φορολογικό έτος για απλογραφικά
 • 500 € ανά φορολογικό έτος για διπλογραφικά
 • Παράβαση μη διαβίβασης σύνοψης εσόδου μετά από διαβίβαση λήπτη της παράληψη διαβίβασης
  αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής,
 • Πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου
 
 • αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης
 • Πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης
 • που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά φορολογικό έτος και
 • αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας
 • Πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης.
 • Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.

 

Λοιπές αλλαγές από 1η.1.2024 σε διάφορα θέματα myDATA

1. Από το 2024, τα έσοδα που λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη στην ειδική φόρμα καταχώρησης ανέρχονται σε 30.000 ευρώ, με βάση τον τζίρο του 2022 (σύμφωνα με το παρ. 6 του άρθρου 4 του Α.1128/2020). Επιπλέον, το πλήθος των τιμολογίων που ισχύει για την ένταξη στην ειδική φόρμα για το 2024 καθορίζεται από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν το 2023.

2. Κατά το έτος 2024, είναι υποχρεωτική η μετάδοση των εξής ειδών παραστατικών:
6.1 - Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
6.2 - Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης
8.2 - Ειδικό Στοιχείο - Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής.

3. Κατά το 2024, δεν επιβάλλεται ακόμη η υποχρέωση μετάδοσης των μηδενικών παραστατικών (σύμφωνα με το παρ. ιγ' του άρθρου 7 του Α.1138/2020).

 

4. ΓΚατά το έτος 2024, η υποχρέωση για τη διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις) συνεχίζει να μην είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το παρ. ιγ' του άρθρου 7 του Α.1138/2020.

5. Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975, υποχρεούνται να μεταβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με τύπο παραστατικού 17.4, "Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - Φορολογική Βάση", για το συνολικό ποσό των εσόδων τους, και 17.6, "Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων - Φορολογική Βάση", για το συνολικό ποσό των εξόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένα να μεταβιβάζουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας απόφασης για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση λήψης αντικριζόμενων εξόδων ημεδαπής κατηγορίας Α1, μεταβιβάζουν το χαρακτηρισμό εξόδων με τον κωδικό 2.95 "Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων".

- Στην περίπτωση ταυτόχρονων συναλλαγών με χρήση Μέσων Πληρωμών (POS) σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και για σκοπούς δημιουργίας της Υπογραφής Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ - ΦΗΜ, τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες πριν την έκδοσή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τους αντίστοιχους Τύπους Παραστατικών και την ένδειξη «Υπό Έκδοση» για σκοπούς τεκμηρίωσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης.

- Στην περίπτωση αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκαν ή κατάλληλων λογιστικών αρχείων που δημιουργήθηκαν και δεν συσχετίστηκαν με τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης που αφορούν, τα σχετικά ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της υπόχρεης οντότητας. Εφόσον οι εν λόγω αποδείξεις είσπραξης τιμολογηθούν σε επόμενη χρήση, για την τρέχουσα διαβιβάζονται ως έσοδα επόμενων χρήσεων (περ ιγ' παρ 7, Α.1138/2020).

6. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, όσον αφορά τα δεδομένα συναλλαγών που υπόκεινται σε ΦΠΑ, ισχύει ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο τα έσοδα που δηλώνονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορούν να είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, και, αντίστοιχα, τα έξοδα που δηλώνονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορούν να είναι υψηλότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

7. Όσον αφορά το QR code, σε όλα τα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής, είτε με τη χρήση εμπορικών προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (ERP), είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (timologio), καθώς και στα εκδοθέντα παραστατικά σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του Α.1138/2020 από την 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής, απαιτείται η ύπαρξη δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα (QR code). Ο QR code περιλαμβάνει σύνδεσμο για άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή υπηρεσία της πλατφόρμας myDATA, επιτρέποντας την άμεση επισκόπηση της σύνοψης, του συνόλου του παραστατικού, ή και των δύο, όπως αυτά έχουν διαβιβασθεί. Κατά την επιτυχή διαβίβαση ενός παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA (με τη χρήση της μεθόδου SendInvoices), παρέχεται κωδικοποιημένο κείμενο που χρησιμοποιείται από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων για τη δημιουργία του QR code (τύπου URL), επιτρέποντας την ευκολότερη προβολή του παραστατικού (σύμφωνα με το παρ. 6 του άρθρου 4 του Α.1138/2020, όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει).

8.  SIM - Στην περίπτωση έκδοσης των λογιστικών στοιχείων με τη χρήση Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ειδικότερα στην περίπτωση συναλλαγών λιανικής οι υπόχρεες οντότητες του προηγούμενου εδαφίου έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν και μονάδα ταυτότητας συνδρομητή παρόχου δικτύου - κάρτας SIM (Subscriber Identity/identification Module) είτε άλλο ισοδύναμο τρόπο κάλυψης μέσω ανάλογων υπηρεσιών παροχής δικτύου. Στην περίπτωση αυτή η υπόχρεη οντότητα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία (αριθμός, ημερομηνία, σκοπός) της σχετικής σύμβασης με τον πάροχο δικτύου στη Δήλωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1258/2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε πάροχο δικτύου. Τα αντίστοιχα στοιχεία δηλώνονται και στη σύμβαση που συντάσσει η υπόχρεη οντότητα με τον Πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

9. Συναλλαγές με τη χρήση pos - Στην περίπτωση ταυτόχρονων συναλλαγών με χρήση Μέσων Πληρωμών (POS) σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και για σκοπούς δημιουργίας της Υπογραφής Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ - ΦΗΜ, τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες πριν την έκδοσή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τους αντίστοιχους Τύπους Παραστατικών και την ένδειξη «Υπό Έκδοση» για σκοπούς τεκμηρίωσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης.

- Στην περίπτωση αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκαν ή κατάλληλων λογιστικών αρχείων που δημιουργήθηκαν και δεν συσχετίστηκαν με τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης που αφορούν, τα σχετικά ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της υπόχρεης οντότητας. Εφόσον οι εν λόγω αποδείξεις είσπραξης τιμολογηθούν σε επόμενη χρήση, για την τρέχουσα διαβιβάζονται ως έσοδα επόμενων χρήσεων.

 

 

  

Πηγές: www.taxheaven.gr, www.taxheaven.gr